Οι μαθητές προετοιμάζονται για το πρώτο πτυχίο τους το οποίο αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας ως ενδεικτικό για καλή γνώση της Αγγλικής. 

Το IGCSE είναι η πρώτη αναγνωρισμένη εξέταση που δίνεται από μαθητές 14-15 χρονών. Είναι απόδειξη καλής γνώσης Αγγλικών και αναγνωρίζεται από διάφορους φορείς εντός και εκτός Κύπρου. Διεξάγεται δύο φορές το χρόνο, Μάιο και Οκτώβριο. Οι μαθητές εξετάζονται και αξιολογούνται σε τέσσερις ενότητες:Reading, Writing, Listening and Speaking και παίρνουν συνολικό βαθμό για όλες τις δεξιότητες από Α* μέχρι Ε  για το Extended και C-G για το Core. Επιτυχής βαθμολογία θεωρείται από το Α* μέχρι το C.

Εxtended candidates take:Core candidates take: 
Reading and Writing                      2hours Reading and Writing                 1hour 30 minutes
Six exercises testing a range of reading and writing skills Six exercises testing a range of reading and writing skills
Listening                                          50 minutes Listening                                      40 minutes
Candidates listen to several short extracts and longer texts, and complete a range of task types, including short-answer questions, gap filling, matching, multiple choice and note making. Candidates listen to several short extracts and longer texts, and complete a range of task types, including short-answer questions, gap filling, matching, multiple choice and note making.
Speaking                                         10-15 minutes Speaking                                         10-15 minutes
Following a 2-3minute warm up conversation, candidates engage in a discussion with the examiner on a topic given. Following a 2-3minute warm up conversation, candidates engage in a discussion with the examiner on a topic given.